HMS-FILOSOFI

Helse

  • Høyt nærvær og lavt sykefravær samt motiverte ansatte skal bidra til økt effektivitet og enda bedre resultater
  • Vi fokuserer på å forhindre personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null ulykker er blitt en del av måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring

Miljø

  • Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø skal ivareta ledere og medarbeidere sin sikkerhet og helse, bidra til økt trivsel og styrke samhørighetsfølelsen
  • KFL Elektro og Industri er ISO 14001:2015 sertifisert, noe stiller høye krav til vårt miljøarbeid

Sikkerhet

  • Vi benytter SmartDok som vårt KS og HMS system og har prosedyrer, sjekklister og risikovurderinger som vi knytter opp til hver enkelt prosjekt. På denne måten sikkrer vi at alle våre medarbeidere til en hver tid er ivaretatt og ivaretar sikkerheten på samtlige prosjekt. Og at alle våre prosesser rundt sikkerhet og risikostyring  er godt dokumentert til en hver tid.